Głównym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej ze źródła odnawialnego bezpośrednio z promieniowania słonecznego.
Cele szczegółowe projektu (bezpośrednie i oddziaływania) zdefiniowano następująco:
– zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
– wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, który  przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
– rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej, w tym rozwój „zielonych przemysłów” i usług na rzecz wykorzystywania OZE (budowa instalacji fotowoltaicznej).
– budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej poprzez produkcję energii elektrycznej z OZE, która w wydajny, oszczędny i zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń,
– poprawa ochrony powietrza zgodna z programem ochrony powietrza dla strefy łódzkiej, w tym powiatu piotrkowskiego.
Planowane efekty to:
* nowa instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej z OZE o mocy 0,2 MW,
* infrastruktura przyłączeniowa niezbędna do produkcji energii elektrycznej.
* Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 138,88 tony równoważnika CO2rok, od  roku 2020.
Wartość projektu: 905 000,00 PLN netto.
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 769 250,00 PLN.
Harmonogram realizacji projektu: II – IV kw.2019 r.

Celem spółki jest budowa dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 394kWp, produkującej energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Inwestycja została podzielona na 2 etapy : (Etap 1 – 200kWp, Etap2 – 194kWp). Na opisaną inwestycję spółka posiada prawomocne pozwolenie na budowę wydaną (Decyzja nr 394/2017r) przez Starostę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Na realizację I Etapu inwestycji Spółka uzyskała dofinansowanie z programu RPO woj. łódzkiego na lata 2014-2020 (działanie 4.1.2 – Odnawialne Źródła Energii) i w dniu 24 maja 2018r zawarła z Instytucją Zarządzającą umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0151/16-00. Realizację Etapu 1 budowy przewiduje się w II półroczu 2019r.


Budowa dachowej Instalacji fotowoltaicznej o mocy 200,0 kW
w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Sulejowska 45

Data publikacji: 16.05.2019

Wyniki złożonych ofert ogłoszenia nr 1181758:
1. Karta oceny
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Informacja o wyborze

Data publikacji: 25.04.2019


Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 09-05-2019

Numer ogłoszenia
1181758

Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w firmie PV Invest Sp. z o.o. przy ulicy Sulejowskiej 45, 97-300 Piotrków Trybunalski do dnia 09.05.2019 r. do godziny 15:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VIII ust. 4. Zapytania ofertowego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@pvinvest.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Kordala
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 500 623 627
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 200,0 kW na dachu hali produkcyjno-magazynowej oraz dostawa i montaż urządzeń i materiałów niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji, jak również przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej i jej uruchomienie. Moc instalacji może nieznacznie odbiegać od 200,0 kWp, w zależności o mocy oferowanego panelu (przekroczenie w górę).
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Piotrków Trybunalski Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 200,0 kW zgodnie z dokumentacją projektową i zapytaniem ofertowym, w miejscowości Piotrków Trybunalski ul. Sulejowska 45, przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej i jej uruchomienie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 200,0 kW na dachu hali produkcyjno-magazynowej oraz dostawa i montaż urządzeń i materiałów niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji, jak również przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej i jej uruchomienie. Moc instalacji może nieznacznie odbiegać od 200,0 kWp, w zależności o mocy oferowanego panelu (przekroczenie w górę).
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) W ramach realizacji robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przygotowanie terenu pod inwestycję;
b) Montaż konstrukcji wsporczej oraz paneli fotowoltaicznych (do 800 szt.).
c) Wykonanie tras i linii kablowych zgodnie z projektem.
d) Montaż tablicy rozdzielczej (1 kpl.) oraz inwerterów (4 szt.) wraz z instalacją monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej.
e) Wykonanie przyłącza energetycznego do sieci SN/nN.
f) Wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej, zgodnie z normą: PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.
g) Uruchomienie, rozruch i włączenie do sieci.
h) Wykonanie wszystkich prób, badań i odbiorów technicznych.
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
09332000-5 Instalacje słoneczne,
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2019 r. – wykonanie 100% zakresu rzeczowego zamówienia.
Szczegółowy terminarz wykonania zamówienia w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2019
Załączniki
Zał.8 – Oświadczenie o niezbędnej wiedzy
Zał.6 – Wykaz osób
Zał.5 – Oświadczenie o wizji lokalnej
Zał.4 – Brak podstwa do wykluczenia
Zał.1 – Formularz oferty
Zapytanie ofertowe PV Invest – pdf
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Wiedza i doświadczenie
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Potencjał techniczny
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Dodatkowe warunki
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Warunki zmiany umowy
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Zamówienia uzupełniające
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
a) Cena – 50 %
b) Planowana ilość wyprodukowanej energii rocznie w kWh – 25%
c) Gwarancja – 25 %.
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
a) Cena wykonania zamówienia – 50 pkt.
Cena oferty powinna zawierać koszty wynikające z przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. III oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania robót, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu wykonywania robót, kontenerów służących składowaniu odpadów oraz wywożenia odpadów na wysypisko, usuwania awarii i uszkodzeń infrastruktury technicznej oraz istniejących instalacji i sieci, powstałych w wyniku prowadzonych robót, zużytej energii elektrycznej i wody, ewentualne koszty związane z niezbędnymi badaniami, uzgodnieniami i odbiorami.
W przypadku, gdy jakieś roboty nie zostały ujęte w przedmiocie zamówienia opisanym w rozdz. III, a są niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. W innym przypadku dodatkowe roboty wynikłe podczas realizacji inwestycji nie mogą być podstawą do zmiany ceny przedstawionej w ofercie.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 40 pkt, natomiast oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej według następującego wzoru:
PC = (C min : C bad) x 50 pkt
gdzie:
PC – liczba punktów za cenę ofertową; C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert; C bad – cena oferty badanej
b) Planowana ilość wyprodukowanej energii – 25 pkt.
Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien wskazywać ilość wyprodukowanej energii rocznie, w 1 roku pracy elektrowni (tzw. uzysk energetyczny). Wielkość ta zależna jest od sprawności oferowanych urządzeń, orientacji geograficznej, kąta nachylenia paneli, lokalizacja itp.
Oferta z najwyższym uzyskiem otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 pkt, natomiast oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z niższymi uzyskami według następującego wzoru:
PU = (Umin : Ubad) x 25 pkt
gdzie:
PU – liczba punktów za ofertę badaną; Umin – uzysk najniższy spośród badanych ofert; U bad – uzysk oferty badanej.
c) Gwarancja – 25 pkt.
Kryterium punktowane jest liczone wg czasu udzielonej gwarancji na wykonaną instalację fotowoltaiczną. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanego przedmiotu zamówienia, na okres co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.
Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 pkt, z tym zastrzeżeniem, że punktowana będzie gwarancja udzielona maksymalnie na 25 lat. Jeżeli wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 25 lat przyznane mu zostaną punkty za 25-letnią gwarancję. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres krótszy niż 5 lat Zamawiający odrzuci taką ofertę. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najkorzystniejszej w tym kryterium, według następującego wzoru:
PG = Gbad / Gmax X 25 pkt
gdzie:
PG – liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium Gwarancja
Gbad – okres gwarancji badanej oferty (min. 5 lat)
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (max. 25 lat)
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów z wszystkich kryteriów.
4. Liczba przyznanych punktów każdej ofercie ustalona zostanie z dwoma miejscami po przecinku.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia Wykonawców na spotkanie, na którym szczegółowo omówiona zostanie oferta Wykonawcy, a ponadto niektóre kryteria (cena, gwarancja) oferty będą negocjowane. Po ew. negocjacjach, punkty Wykonawców przeliczone zostaną na nowo według metodologii opisanej w pkt. X.2.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała sumarycznie najwyższą liczbę punktów).
7. Warunki umowy ustalone zostaną indywidualnie z wybranym Wykonawcą. Jeśli z różnych przyczyn, w terminie 14 dni od dokonania wyboru Wykonawcy nie dojdzie do zawarcia umowy, wówczas zamawiający podejmie próbę zawarcia umowy z Wykonawcą, który uzyskał drugą największą ilość punktów, a jeśli i to nie dojdzie do skutku, podejmie próbę zawarcia umowy z Wykonawca, który uzyskał trzecią największą ilość punktów.
Wykluczenia
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
PV INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
łódzkie , Piotrków Trybunalski
NIP
7712881348
Tytuł projektu
BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W FIRMIE PV INVEST SP. Z O.O.
Numer projektu
RPLD.04.01.02-10-0151/16-00
Inne źródła finansowania
Patrz – Zapytanie ofertowe nr 1/2019